Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Zagadnienia wstępne

I.2. Definicje.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego meblebiale.pl

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem meblebiale.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Woodena Design Natalia Majchrzak Białka 752 34-220 Maków Podhalański NIP: 6482501381 , REGON: 361920666 , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego meblebiale.pl

Sprzedający – Woodena Design Natalia Majchrzak Białka 752 34-220 Maków Podhalański NIP: 6482501381 , REGON: 361920666

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;

Produkt gotowy – towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez możliwości jego modyfikacji przez Klienta.

Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany według indywidualnych potrzeb Klienta, określonych w Zamówieniu.

I.2. Postanowienia ogólne

I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem meblebiale.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Woodena Design Natalia Majchrzak Białka 752 34-220 Maków Podhalański NIP: 6482501381 , REGON: 361920666

I.2.2.Przedmiotem działalności Sklepu jest głównie sprzedaż mebli gotowych lub na indywidualne zamówienie, akcesoriów meblowych, dodatków oraz usług.

I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadają dwie kategorie: Produkt gotowy/ Produkt standardowy lub Produkt na indywidualne zamówienie/ Produkt niestandardowy.

I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.

I.2.5. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.meblebiale.pl mają charakter podglądowy. Produkty mogą w nieznacznym stopniu różnić się od zamawianych produktów ze względu na ręczny charakter wykonania lub też ze względu na parametry techniczne sprzętu elektronicznego i inne naświetlenie.

I.2.6. Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi i mogą w nieznacznym stopniu różnić się od zamówienia +/- 1-2 cm. Sęki ,przebarwienia oraz naturalne słoje produktów wykonanych z litego drewna mogą różnić się od zdjęć podglądowych ze względu na naturalne właściwości drewna i proces tworzenia.

I. 2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian konstrukcyjnych produktu niewpływających na jego charakter użytkowy, a jedynie poprawiających jego jakość i bezpieczeństwo.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

II.1. Wymagania techniczne.

II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla Fire Fox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.

program Adobe Acrobat Reader, adres e-mail, aktywne połączenie z siecią Internet.

II.2. Rejestracja

II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego meblebiale.pl nie wymaga rejestracji, jest ona dobrowolna i klient w każdym momencie może usunąć konto.

II.3. Obowiązki Klienta

II.3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedającego,

– korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem,

– niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Procedura zawarcia, zmiany oraz rozwiązywania umowy.

III.1 Zawarcie umowy.

III.1.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową meblebiale.pl, dokonać wyboru produktu gotowego określając jego ilość.

III.1.2. Wybór zamawianych towarów Klient dokonuje poprzez ich dodanie do koszyka, klikając na pole „zamów/dodaj do koszyka”.

III.1.3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane przez system komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

III.1.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient może zmieniać parametry, rodzaje i ilość Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

III.1.5. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.

III.1.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Wyślij zamówienie”.

III.1.7. Złożenie Zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta o zawarciu ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą, z zastrzeżeniem pkt. IV.1.9., z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

III.1.8. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie:

– Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości wykonania zamówienia pod indywidualne preferencje Kupującego (np. inne wymiary, kolorystyka, materiał obicia, rodzaj konstrukcji stalowej itp.)

– Sprzedawca przesyła do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail podsumowanie Zamówienia w celu ostatecznego potwierdzenia parametrów zamówienia,

– celem dokonania Zamówienia, Klient jest zobowiązany odesłać mailowo informację potwierdzającą zgodność zamówienia posumowanego przez Sprzedawcę.

III.1.9. Złożenie zamówienia na produkt na indywidualne zamówienie następuje w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego zgodności zamówienia.

III.1.10. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia adres e-mail, otrzyma wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz warunków umowy. Egzemplarz pisemnego potwierdzenie istotnych warunków umowy zostanie również przesłany Klientowi wraz z towarem.

III.1.11. W przypadku Zamówienia produktu na indywidualne zamówienie, potwierdzenie istotnych warunków umowy nastąpi w pisemnym formularzu Zamówienia.

III.2. Ceny i formy płatności.

III.2.1. Ceny Towarów podawane są w PLN i stanowią całkowita cenę towaru, w tym podatek VAT, bez kosztów wysyłki.

III.2.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

III.2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów w ofercie Sklepu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

III.2.4. Klient dokonując płatności, ma możliwość jej dokonania w następujący sposób:

– przelewem na konto bankowe

– przelewy internetowe: DOTPAY i Przelewy24

– płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem opłat przewidzianych przez Bank Klienta za dokonanie transakcji zodnie z cennikiem Banku Klienta.

III.2.5. Za moment dokonania płatności uważa się odpowiednio: moment wpływu środków na konto Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem, moment otrzymania środków – w przypadku płatności gotówką, moment zawarcia umowy kredytu ratalnego lub potwierdzenia realizacji płatności przez serwis PayU.

III.3. Realizacja Zamówienia

III.3.1. Zamówienie dotyczące produktu gotowego zostanie zrealizowane w terminie 7-21 dni od złożenia zamówienia oraz dokonania płatności, chyba że Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru.

III.3.2. Zamówienie dotyczące produktu na indywidualne zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14-45 dni od złożenia Zamówienia, chyba że strony umówią się inaczej.

III.3.3. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminach określonych w punktach III.3.1. i III.3.2., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W takim przypadku Klient może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji lub odstąpić od zamówienia. Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przedłużeniu realizacji Zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedający może od umowy odstąpić zwracając Klientowi kwoty uiszczone przez niego tytułem zapłaty ceny. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do przedłużenia realizacji Zamówienia.

III.3.4. Wraz z zapłatą ceny nabycia towaru, Sprzedający dostarczy Klientowi dowód zapłaty w formie paragonu lub faktury.

III.4. Dostawa Zamówienia

III.4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień z krajów członkowskich UE, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości dostawy towaru poza teren Polski.

III.4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

dostawa Towaru przez firmę kurierską;

dostawa Towaru przez Sprzedającego;

odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego lub placówce współpracującej ze Sprzedającym.

III.4.3. Koszty dostawy są określane podczas składania Zamówienia.

III.4.4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia produktów.

III.4.5. Termin realizacji dostawy produktów gotowych  wynosi od 5 do 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia wpłaty od Klienta za zamówione produkty na konto bankowe firmy Woodena Design Natalia Majchrzak Białka 752 34-220 Maków Podhalański NIP: 6482501381 , REGON: 361920666 wskazane w niniejszym regulaminie pkt IV.2.4. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie do terminu dostawy należy doliczyć termin realizacji Zamówienia określony w pkt IV.3.2.

III.4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w błędnym podaniu przez Klienta adresu do dostarczenia towaru.

III.4.7. Dostarczenie produktu Klient potwierdza pisemnie przy jego odbiorze.

III.4.8. Z chwilą potwierdzenie odbioru produktu i jego przekazania przez Sprzedającego Klientowi, na Klienta przechodzi własność produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu.

III.4.8. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

IV. Odstąpienie od umowy

IV.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje  prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny.

IV.2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

IV.3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IV.4. Oświadczenie należy wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres lub nr telefonu wskazane w pkt. I Regulaminu.

IV.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

IV.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

IV.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru –  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.)

IV.8. Zwrot, o którym mowa w pkt IV.7., nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

IV.8. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IV.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

IV.10. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

IV.11. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV.12. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

V. Reklamacje i gwarancja formularz reklamacyjny 

V.1. Reklamacje towaru.

V.1.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

V.1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać na adres e-mail, faksem lub adres pocztowy Sprzedającego określone w pkt I Regulaminu.

V.1.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

V.1.4. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

V.1.5.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

V.2. Gwarancja.

V.2.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

V.2.2. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały, co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

V.2.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. Gwarancją nie są objęte:

–   mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

–   uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

–   naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

V.2.4.  W razie zaistnienia wad Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie lub e-mailowo o ujawnionej wadzie, dokładnie ją opisując, oraz o ile to jest możliwe przesyłając jej zdjęcia. Do zgłoszenia Klient winien dołączyć kopię paragonu lub faktury dokumentującej zakup towaru.

V.2.5. Sprzedający w terminie 14 od dnia zgłoszenia reklamacji, dokonuje oględzin towaru celem oceny zgłoszonej wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia. W tym celu Klient zobowiązany jest dostarczyć towar na koszt własny do siedziby Sprzedającego określonej w pkt. I. Regulaminu  lub też przesłać mailowo zdjęcia produktu, które w widoczny sposób przedstawiają powód reklamacji.

V.2.6. Produkt odsyłany przez Klienta w celu zwrotu lub reklamacji musi bezwzględnie spełniać następujące wymagania:

– zwracany towar jest kompletny,

– produkt musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, montażu, zarysowań, wgnieceń, plam czy też uszkodzeń mechanicznych,

– produkt nie został w żaden sposób zmodyfikowany,

– produkt powinien być odesłany do Sprzedającego w takiej postaci jakiej do niego dotarł, oryginalnie zapakowany, w niezniszczonym opakowaniu producenta, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia

– zwracany produkt musi być dokładnie zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie wysyłki,

– produkty delikatne, szklane lub tez ze szklanym elementem powinny być przesłane specjalną wysyłką z zaznaczeniem, iż jest to element delikatny czy też szklany.

Brak spełnienia powyższych warunków skutkuje nie uwzględnieniem zwrotu lub też reklamacji.

V.2.7 Sprzedający zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zaistnienia wady przez pracowników Sprzedającego lub dostarczenia przedmiotu sprzedaży do siedziby Sprzedającego.

V.2.8. W przypadku niezasadności roszczenia gwarancyjnego Klient będzie zobowiązany pokryć koszty dojazdu pracowników Sprzedającego do miejsca, w którym towar się znajdował, a w przypadku przesłania towaru na koszt Sprzedającego do jego siedziby, będzie zobowiązany do odbioru rzeczy od Sprzedającego oraz zwrotu kosztów transportu, które poniósł Sprzedający.

V.2.9.  Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Sprzedającemu do dnia jej odebrania przez Klienta ponosi Sprzedający.

V.3.  Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

V.3.1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

V.3.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

V.3.3. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

V.3.4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego, które należy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub zwykłą na dane kontaktowe określone w pkt. I Regulaminu.

V.3.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VI. Ochrona danych osobowych.

VI.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Woodena Design Natalia Majchrzak Białka 752 34-220 Maków Podhalański NIP: 6482501381 , REGON: 361920666

VI.3. Udostępnione przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem, a także z dostawą towaru do Klienta.

VI.4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

 

VII. Postanowienia końcowe

VII.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, w tym również do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

VII.2. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu, Klienci  będą informowani poprzez umieszczenie informacji o zmianach z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania ich na stronie Sklepu.

VII.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Regulamin”. Klient może w każdym czasie pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VII.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy kupna-sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia Zamówienia. W przypadku zamówienia na produkty na indywidualne zamówienie potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje w pisemnym Zamówieniu.

VII.5. Ewentualne sopory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w razie niemożności rozwiązania ich w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwościom określonym w przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.